FaceBook

ИНТЕРВЮ

Най-доброто легитимиране на асоциацията ще бъде коректно свършената работа

Доц. Алекси Тасев, член на УС на БАЗО

- Доц. Тасев, защитата на интересите на потребителите на финансови услуги е от особена важност навсякъде по света. Как се защитават тези интереси у нас към момента и какво още може да се направи?

- Грижата е лична и обществена. Обществена - чрез съответното законодателство. Лична, всеки да защитава интересите си въз основа на конкретен закон и правата, които произтичат от всеки сключен договор, в това число и при сключен застрахователен  или осигурителен такъв.

В условията на пазарна икономика, когато вече почти всичко е обект на покупко-продажба, рискът да си потърпевш е с по-висока вероятност. Затова интересът се защитава предварително, а не постфактум. Който подхожда от такава позиция, по-добре защитава финансово-икономическите си интереси и не му се налага да ползва съдебна защита или да влиза в продължителна коренспонденция за защита от държавни институции или защитни потребителски такива.

- Финансовата грамотност е от ключово значение, когато говорим за защита на правата на потребителите. Заради сложността на продуктите цивилизованият подход е да се използват услугите на консултантски организации, които да управляват адекватно финансовата защита на гражданите. Вие подкрепяте ли подобна теза?

- Грамотността е качество на личността. Цивилизоваността предполага и грамотност в широкия смисъл. Конкретно застрахователните отношения като отношения на преразпределение на създадения съвкупен обществен продукт не са затворени само в научнотеоретически аспект, а са по-скоро важен обществено-икономически интерес. Застрахователното отношение се поражда след сключен застрахователен договор, чрез който се договарят права, задължения и отговорности на двата субекта – застраховател и застрахован (физическо или юридическо лице). На застрахователния пазар двата субекта се срещат неравнопоставени от гледна точка на обекта, на покупко-продажба – застрахователният договор (полица), който след сключения договор осигурява договорената застрахователна защита. Застрахователят знае всичко за него, а потенциалният застрахован обичайно недостатъчно. Точно това противоречие са призвани да решават регистрираните професионални консултанти и консултантски организации.

Наложи се понятието застрахователна услуга! Кой на кого прави тази услуга? „Продукт” ли е терминът, който се наложи в застрахователното говорене? Това са въпроси за научнотеоретична дискусия. Позволявам си да щрихирам няколко неща. От чисто правна гледна точка покупката е един застрахователен договор. Това може ли да е предложен и купен „застрахователен продукт”? Не знам всеки сключен договор (независимо какъв) да наричат продукт. Знае се, че договорът осигурява при договорени условия застрахователна защита Това не е продукт, който може да се определи  с познатите физически характеристики на материално-веществените стоки. Застрахованото лице плаща договорената застрахователна премия предварително, с което става кредитор на застрахователя. Тоест осъзнатата потребност от застрахователна защита се потребява предварително, без да е известно дали изобщо ще възникне такава потребност, затова застрахователният договор – застрахователната защита, е вероятностен/а (алеаторен).

 

- Каква трябва да бъде ролята на гражданските неправителствени организации при защитата на интересите на потребителите на финансови услуги?

- Краткият отговор е - активна и основаваща се на закона и според дадените им правомощия. Това е отделна самостоятелна тема. Списъкът им е дълъг. Впечатлението ми е, че когато гражданите се обръщат към тях, по-често получават формални отговори, а нерядко отговарят с получения отговор от този, от който се жалят. Стара чиновническа практика в нововремието, в което живеем!

 

- Как узря идеята за създаването на Българската асоциация на застрахованите и осигурените?

- Аз от 1969 г. (от изчезващите видове) с известни прекъсвания съм се занимавал със застраховане в различно длъжностно качество. Работил съм в условията на държавния монопол и в условията на пазарното предлагане и търсене. Хабилитиран съм по застраховане. След като колеги в застрахователната гилдия споделиха с мен идеята, приех без никакво колебание. Приобщих се към идеята и станах един от съучредителите на БАЗО.

 

- Как асоциацията възнамерява да постига основните си цели?

- Като член на УС на БАЗО съм поел отговорност и се стремя да съм максимално полезен в общата работа на организацията и да изпълнявам задачите по ресорното разпределение. Участието в работата е доброволно. Проблемите обсъждаме на заседания. Утвърдени са персонално териториалните представители. БАЗО има свой сайт. Привлечени са консултанти по предмета на дейност на асоциацията. Вече имаме и клубна карта за индивидуално и колективно членство, която дава възможност за преференциални услуги. Работата е в процес на разгръщане. Една от инициативите, наскоро реализирана бе срещата в Златоград с териториалните посредници на асоциацията и с колеги от съседна Гърция. Управителният съвет е воден от разбирането, че най-доброто ни легитимиране ще бъде свършената конкретна дейност.

БАЗО не се ръководи от принципа „Никой няма право да не е застрахован”, а от принципа да защити всеки обърнал се към него, да го консултира и да защити интереса му.

 

- На българския пазар има и други обществени структури, които защитават интересите на потребителите. Как новата организация ще си сътрудничи с вече съществуващите държавни и неправителствени структури, работещи в същите или сходни направления?

- Активното сътрудничество е предстоящо. В никакъв случай не е противопоставяне и конфронтация. Управителният съвет има решение с кои от тях и по какви въпроси би било сътрудничество от взаимен интерес и в полза на застрахованите и осигурените лица. Предстои сключване на рамкови договори за такова сътрудничество.

 

Разговаря Галина Маринова

Share

ПАРТНЬОРИ

ИНТЕРВЮ

адрес:
гр. София
бул. „Аксаков” № 16

тел / факс:
02 981 02 51

тел:
02 986 40 79

0888 36 70 31

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Email:
Тема:
Съобщение: