FaceBook

ИНТЕРВЮ

Гаранционният фонд е финансово стабилен

Борислав Михайлов, председател на УС и изпълнителен директор на Гаранционен фонд

  

  • Капацитетът на фонда надвишава многократно изискуемия минимум
  • „Румънските случаи“ представляват около 80% от претенциите със събития в чужбина
  • 50 457 от получилите уведомления сключиха задължителна застраховка „Гражданска отговорност“
  • Най-често пристигат претенции с високи искове за размера на обезщетението от Гърция, Италия и Румъния

- Господин Михайлов, какво показват резултатите за дейността на Гаранционен фонд през 2012 г. и какви са очакванията за 2013 г.?

- Следвайки насоките, очертани предходните години, през 2012 г. Гаранционният фонд продължи да изпълнява функциите и задачите, възложени му по закон и насочени към защита на интересите на гражданите на Република България и на Европейския съюз, и към осигуряване на стабилност, прозрачност и доверие в организацията.

Годината беше тежка, разбира се, отчете се увеличение в размера на обезщетенията както при имуществените, така и при неимуществените вреди, като най-съществено то беше усетено при претенциите от чужбина; финансовият капацитет на фонда е над 100 млн. лв.; утвърди се и се надграждаше Единната информационна система за оценка, управление и контрол на риска, в това число издаване на полици (ЕИСОУКР), като от лятото изцяло се премина към издаване на полици, за които номерацията се получаваше от системата, т.е прекрати се издаването на полици „на крак“. Не случайно Гаранционният фонд получи и номинация за ИТ проект на 2011 г. и беше награден с приз за бизнес иновативност.

Насоките за развитие на Гаранционния фонд през 2013 г.  са насочени към осигуряване на съдействие от компетентните държавни органи за обмен на данни в изпълнение разпоредбите на Кодекса за застраховането и на 4-та директива по автомобилно застраховане; оказване съдействие на органите на Министерство на вътрешните работи и Комисията за финансов надзор при разработването на проекти за намаляване броя на пътнотранспортните произшествия и повишаване безопасността на движение по пътищата; участие в мероприятия за организиране на превантивни дейности за повишаване на застрахователната култура на гражданите и увеличаване броя на застрахованите МПС; изучаване на успешни практики на работещи модели от други страни членки на ЕС при изграждането на схеми за контрол и санкции срещу собствениците на МПС без сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите; участие в Постоянно действащата работна група по въпросите на задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и обсъждане на въпроси, свързани с изготвянето на методика за уреждане на претенции за неимуществените вреди.

- По време на пресконференцията за обхвата по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите отбелязахте, че е налице тревожна тенденция на нарастване на исковете от чужбина, и уточнихте, че към подадените искове спадат и претенциите по т.нар. „румънски случаи”. Бихте ли дали повече информация по този въпрос?

- Неблагоприятната тенденция се отчита, първо, в броя на претенциите със събития в чужбина. За 2012 г. са заявени общо 672 броя претенции за възстановяване на суми, изплатени от компенсационен орган, като 614 броя от тях са за имуществени вреди и 58 броя са за неимуществени вреди. Това е увеличение от повече от  два пъти в сравнение с тези през 2011 г. и над три пъти в сравнение с 2010 г. Претендираната сума по претенции със събития в чужбина през 2012 г. е съответно два пъти и половина и пет пъти и половина по-висока в сравнение с 2011 г. и 2010 г.

На второ място, проблемът се вижда и от данните за възстановените суми от Гаранционен фонд на Национално бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ) в качеството му на Компенсационен орган за изтеклата година:

По години

2012 г.

2011 г.

По вид претенции

Брой

Сума (лв.)

Брой

Сума (лв.)

1.

   Имуществени вреди

527

2 991 428

275

1 539 815

2.

   Неимуществени вреди

55

4 732 842

28

844 417

*Данните са за претенции, възстановени през 2012г.(съотв. 2011 г.)  независимо от датата на предявяването им пред Гаранционен фонд

Наблюдава се близо 2 пъти увеличаване на броя - общия и по видове претенции. Относно възстановените суми е налице ръст от 3,3 пъти за 2012 г. спрямо 2011 г., като тук значително - 5,6 пъти, е увеличението на сумите, възстановени за неимуществени вреди.

Както вече сме споменавали и преди, т. нар. „румънски случаи“ представляват около 80% от претенциите със събития в чужбина.

 - На същата пресконференция беше споменато, че в края на януари ще започне работа сформираната на 23 ноември 2012 г. постоянна работна група по въпросите на автомобилната застраховка „Гражданска отговорност“, в която е и Гаранционен фонд.  Беше обявено още, че предстои разглеждане на цялото законодателство, свързано с автомобилното застраховане. На какъв етап е този процес? 

- Да, комисията активно работи както по отношение на промени в Кодекса за застраховането, Закона за движението по пътищата, Наредба № н-32 на Министерство на транспорта за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, така и други подзаконови актове, като се ползва и международният опит на водещи страни в Европейския съюз като Германия, Холандия и други.

- Какво е финансовото състояние на фонда към момента и има ли случаи на забавяне на вноските от страна на застрахователните компании? 

- Компаниите редовно правят своите вноски. Фондът е стабилен и финансовият му капацитет от 113 млн. лв. надвишава многократно минималния изискуем минимум от 20 млн. лв. Имаме и много добър презастрахователен договор с водещи презастрахователи, от които Swiss Re е лидер с 50% участие. До момента самозадържането на Гаранционен фонд беше 500 000 евро, но от 2013 г. е увеличено на 550 000 евро именно в резултат и на т. нар. „румънски случаи“.

- Какъв е резултатът от изпратените в края на ноември миналата година от страна на Гаранционния фонд уведомителни писма до собствениците на незастраховани автомобили? В кои региони собствениците на автомобили са най-недобросъвестни? Да очакваме ли скоро нова такава кампания?

- Започналата в Гаранционен фонд практика за изпращане на уведомителни писма до собствениците на незастраховани автомобили през 2008 г. беше продължена през годините. През месец ноември 2012 г. от Информационния център към Гаранционен фонд бяха изпратени до собствениците на незастраховани автомобили 335 180 броя уведомителни писма. За съжаление анализът на резултата от обратната връзка по телефона, имейла и изпратените като отговор на уведомленията писма от получателите на уведомленията показа, че 52% от уведомленията са изпратени на старите собственици на МПС които са продали автомобилите си години назад с договори за покупко-продажба и не са отговорни за сключването на „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Незастрахованите собственици на МПС, получили уведомления, са 19%. Голяма част от тях са собственици на мотори, мотопеди, багажни и къмпинг ремаркета. Сред останалите получатели равномерно са разпределени собствениците на откраднати, разследвани или задържани в полицията автомобили, собственици на автокъщи или на собственици, прехвърлили колите си с пълномощно.

Независимо от това 50 457 от получилите уведомления сключиха задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, което представлява 15.05% от общия брой на изпратените уведомления.

Като брой незастрахованите автомобили са най-много в гр. София - от порядъка на 136 000 автомобила. Най-високият процент на незастрахованите МПС спрямо регистрираните в региона е във Видинска област - 36.52%, следван от Врачанския регион с 32.98% незастраховани автомобили от регистрираните в областта.

Относно това дали да се очаква нова такава кампания, ще продължим да следваме изискванията на чл. 295 ал. 3 от Кодекса за застраховането.

- В бр. 2 на в. „Застраховател прес” разработихме темата за фалшивите полици „Гражданска отговорност” и сертификати „Зелена карта”, които се продават на автомобили с българска регистрация, които се управляват от румънски водачи. В Гаранционния фонд коментиран ли е този проблем и какви мерки ще бъдат предприети с цел неговото решаване?

- Сред основните ни цели е ограничаване автомобилите в движение с български регистрационни номера без сключени задължителни застраховки „Гражданска отговорност“, това включва и борба с опитите за измами. Една от мерките, които се обсъждат в момента, е при издаването на сертификат „Зелена карта” да се вписва в него и номерът на полицата по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, които данни да се подават и към Информационния център на Гаранционен фонд. По тази начин ще се ограничи възможността за представяне само на сертификат „Зелена карта“, който не кореспондира със застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, пред чуждите контролни органи. Също така в работната група по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ се обсъждат и нормативни промени, свързани с регистрацията на МПС при промяна на собствеността. Същата може да бъде осъществена чрез промяна в Закона за движението по пътищата.

- Какъв е по последни данни обхватът по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите?

 - Има отчетено покачване на обхвата по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и към 04.03.2013 г. той е 82.43%, като очакваме след предприемането на редица мерки, в т.ч. внедряването на сканиращата камера на един от изходите на града и оборудването на „Пътна полиция“ с мобилни устройства с връзка в реално време с базата данни на Гаранционния фонд, процентът плавно да продължава да се увеличава.

- Вашата оценка за „Кампания 2013” по застраховката „Гражданска отговорност” на автомобилистите?

- Гаранционният фонд няма отношение към кампанията по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Това е политика на съответните компании, но личното ми мнение е, че премията плавно ще нараства занапред предвид високите лимити и отговорността на застрахователите.

- Бихте ли посочили най-високото по размер обезщетение, което е платил към момента Гаранционният фонд? От кои страни и по какви поводи най-често пристигат искове за високи по размер обезщетения? Какъв е средният размер на претенциите за България и за чужбина?

- Към настоящия момент най-високото обезщетение, изплатено от Гаранционния фонд, е почти един и половина милиона лева. Изплатената сума от 1 495 118 лв. се отнася за събитие с неимуществени щети, настъпило в Гърция през 2010 г. По друга щета пак с неимуществени вреди и събитие през 2009 г. в Италия са изплатени 1 289 020 лв.

Най-често пристигат претенции с високи искове за размера на обезщетението от Гърция, Италия и Румъния.

Средният размер на предявените претенции с имуществени вреди със събития в България е 1000 лв., а за събития в чужбина 6000 лв., за неимуществени вреди със събития в България - 28 000 лв., и събития в чужбина - 80 000 лв.

- Има ли искове по случаи, които можем да наречем „съмнителни”, и бихте ли посочили конкретни примери?

- Рядко, но преди години имахме случай от Италия, при който се претендираше обезщетение за ПТП, настъпило с участието на МПС с български регистрационен номер, който номер още не е бил регистриран в България към датата на настъпване на събитието.

           

Въпросите зададе Гергана Иванова

Share

ПАРТНЬОРИ

ИНТЕРВЮ

адрес:
гр. София
бул. „Аксаков” № 16

тел / факс:
02 981 02 51

тел:
02 986 40 79

0888 36 70 31

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Email:
Тема:
Съобщение: