FaceBook

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ

ДОКУМЕНТИ И ТАКСИ ЗА ЛИЦЕНЗИРАН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР

 

Въпрос:
Управител съм на търговско дружество, което извършва застрахователно посредничество. Искам да лицензирам дружеството като застрахователен брокер. Какви документи трябва да представя и колко ще ми струва това?

Отговор:
За вписване на застрахователен брокер в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор се подава заявление по образец, определен от заместник-председателя, към което се прилагат:

1. Уставът или дружественият договор на юридическо лице;

2. Членовете на управителния и контролния орган и всички други лица, оправомощени да управляват или представляват юридическото лице, трябва да отговарят на изискванията на чл.157 от КЗ като следва да се представят следните документи:

А) Документ удостоверяващ наличието на висше образование;

Б) Документ удостоверяващ наличието на професионален опит в областта на застраховането или да е преминал успешно изпит за професионална квалификация, организиран от КФН;

В) Свидетелство за съдимост, от което е видно, че лицето не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано, както и не е лишавано от право да заема материалноотговорна длъжност (следва да се представи и декларация в тази насока);

Г) Декларация, че лицето не е било през последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

Д) Декларация, че лицето не е обявявано в несъстоятелност и не се намира в производство по несъстоятелност.

3. Данни за адреса на офиса или клона, където ще се извършва дейността по застрахователно посредничество;

4. Удостоверение за актуално правно състояние;

5. Доказателства за притежаване на собствени средства по чл. 155, ал. 1, т. 1 от КЗ (т.е. че ще поддържа постоянно собствени средства в размер 4 на сто от общия размер на застрахователните премии по застрахователни и/или презастрахователни договори, сключени с неговото посредничество през предходната финансова година, но не по-малко от 30 000 лв.) или Удостоверение от банка, извършваща дейност в Република България за разкриване на клиентска сметка по чл. 155, ал. 1, т. 2 от КЗ, когато заявителят е избрал този начин за гарантиране на изпълнението на задълженията си.

6. Документ за платена такса за разглеждане на документи.

Съгласно Тарифата за таксите събирани от Комисията за финансов надзор се дължат следните такси:

- За изпит за застрахователен брокер, в случай че лицето не притежава необходимия опит се събира такса в размер на 300 лева.

- За издаване на сертификат за вписване на застрахователния брокер в регистъра на КФН се събира такса в размер на 60 лева.

- За самото вписване в регистъра на КФН се събира такса в размер на 5 000 лева.

Съгласно тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията се дължат следните такси:

- по заявление за промяна на вписани обстоятелства в регистъра се събира такса в размер на 30 лева за всяко обстоятелство.

- По заявление за вписване на актове за обявяване в търговския регистър се събира такса в размер на 50 лева.

 

ХРИСТО ХРИСТОВ - адвокат
Адвокатско дружество “Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и съдружници

ПАРТНЬОРИ

ИНТЕРВЮ

адрес:
гр. София
бул. „Аксаков” № 16

тел / факс:
02 981 02 51

тел:
02 986 40 79

0888 36 70 31

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Email:
Тема:
Съобщение: