FaceBook

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ

КАК МОГА ДА ЗАЩИТЯ ПРАВАТА СИ?

 

Въпрос:

Имам сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” за 2004г. в ЗК”Юпитер”АД (сега ЗК”Хилдън”АД - в несъстоятелност). През м. ноември 2004г. причиних пътно-транспортно произшествие като ударих друг лек автомобил. Въпреки че имах сключена валидна застраховка „Гражданска отговорност”, изненадващо получих искова молба, с която застрахователна компания претендира от мен възстановяване на изплатеното от нея застрахователно обезщетение на ударения лек автомобил. Как мога да защитя правата си в този случай?

Отговор:   
Ситуацията в която сте попаднали може да бъде представена по следния начин:

Причинител на вредата (деликвент)

 

            Увреден

 

Застраховател по гражданската отговорност

Застраховател по имуществена застраховка”Каско”

 

Собственикът на увредения от Вас лек автомобил е притежавал валидна имуществена застраховка „Каско” като след настъпване на произшествието е предявил пред застрахователя си претенцията за възстановяване на причинените в резултат на настъпилото пътно-транспортно произшествие вреди. Застрахователят по имуществена застраховка „Каско” е изплатил застрахователно обезщетение. След изплащане на застрахователното обезщетение, по силата на закона – чл.402, ал.1 от Търговския закон /ТЗ/ (отменен но действащ към момента на събитието), застрахователят по имуществена застраховка встъпва в правата на застрахования срещу причинителя на вредата и на основание чл.407, ал.1 (отм.) от ТЗ срещу неговия застраховател по задължителна застраховка „Гражданска отговорност”.

Предвид откритото производство по несъстоятелност по отношение на Вашия застраховател по застраховка „Гражданска отговорност”, а именно ЗК”Юпитер”АД (сега ЗК”Хилдън”АД), застрахователят по имуществена застраховка е предявил претенцията си към Вас като причинител на увреждането. Предявеният срещу Вас иск е с правно основание чл.402, ал.1 (отм.) от ТЗ, сегашен член 213 от Кодекса за застраховането /КЗ/. За да бъдат предотвратени случаи като Вашия бе приет Закон за изменение и допълнение /ЗИД/ на КЗ (ДВ бр.97 от 2007г.) като в нормата на чл.213, ал.1 от КЗ се въведе изрична забрана застрахователят по имуществена застраховка „Каско” да предявява претенция към застрахования по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, освен за вредите, които надхвърлят застрахователната сума по договора.

Съгласно параграф 143 от ЗИД на КЗ, разпоредбата на чл.213, ал.1 от КЗ се прилага за всички случаи, по които не е извършено плащане на застрахователно обезщетение към застрахователя по имуществена застраховка „Каско” към момента на обнародване на закона в ДВ.

Предвид наличието в случая на застрахователен договор по задължителна застраховка „Гражданска отговорност”, сключена при ЗК”Юпитер”АД (сега ЗК”Хилдън”АД), и при положение че стойността на причинените вреди попада в размера на застрахователната сума по договора, на основание чл.213, ал.1, изр.4 и параграф 143 от КЗ, предявеният иск от застрахователя по имуществена застраховка „Каско” се явява недопустим като след направено възражение от Ваша страна в тази насока производството по делото следва да бъде прекратено.

 

ХРИСТО ХРИСТОВ - адвокат
Адвокатско дружество “Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и съдружници

ПАРТНЬОРИ

ИНТЕРВЮ

адрес:
гр. София
бул. „Аксаков” № 16

тел / факс:
02 981 02 51

тел:
02 986 40 79

0888 36 70 31

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Email:
Тема:
Съобщение: