FaceBook

У С Т А В
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
“БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИТЕ И ОСИГУРЕНИТЕ”

 

СТАТУТ И СРОК
Чл.1. /1/ “Българска асоциация на застрахованите и осигурените”, наричано по-долу в този Устав за краткост “БАЗО”, е сдружение с нестопанска цел, учрeдено в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
/2/ БАЗО може да регистрира свои клонове в страната или в чужбина.

Чл.2. Съществуването и дейността на БАЗО не се ограничават със срок.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА
Чл.3. БАЗО е организация за осъществяване на дейност в частна полза на своите членове.

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС
Чл.4. /1/ Наименованието на сдружението с нестопанска цел е “Българска асоциация на застрахованите и осигурените”.
/2/ Наименованието на БАЗО се изписва на български език и може да бъде допълнително изписано на латиница.

Чл.5. /1/ Седалището на БАЗО е в град София.
/2/ Адресът на БАЗО е: гр. София- 1000, ул. „Аксаков” № 16

ПИСМЕНИ АКТОВЕ И ПЕЧАТ
Чл.6. Всяко писмено изявление от името на БАЗО следва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, съда където е регистрирано и номера на регистрацията, както и Единния информационен код - ЕИК.

Чл.7. БАЗО има кръгъл печат с надпис “Българска асоциация на застрахованите и осигурените” – сдружение с нестопанска цел, а в средата Република България.

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ

Чл.8. БАЗО може да членува в организации, чиято дейност пряко или косвено е свързана с предмета на дейност на БАЗО или които имат цели подобни на целите на БАЗО и спомагат за ефективността на дейността му.

ПРИНЦИПИ
Чл.9. БАЗО се изгражда и работи при спазване принципите на демократичност, доброволност, равенство и колегиалност.

Чл.10. БАЗО е независимо от политически партии и организации.

ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

Чл.11. Основните цели на БАЗО са:
- да подпомага своите членове при осъществяването на дейността им в сферата на застрахователната и осигурителната индустрия и да защитава техните права и интереси;
- да повишава застрахователната култура на гражданите и популяризиране на продуктите на българския застрахователен и осигурителен пазар;
- да представлява своите членове пред официалните държавни централни и местни органи, институци, неправителствени организации;

- да съдейства на своите членове при неоснователни откази за изплащане на застрохователни обезщетения и предпазване от застрахователни измами към застрахователните дружества..

Чл.12. За постигане на целите си БАЗО:
- съгласува интересите на своите членовете при осъществяваната от тях дейност;
- защитава правата и интересите на своите членове пред съответните органи на централната и местна власт,
обществени организации и други лица;
- изготвя мотивирани и обосновани становища по проекти за нормативни актове в областта на
застраховането и осигуряването;
- съдейства, предлага, участва в разработването и обсъждането на стратегии, предложения и проекти за
изменения и допълнения на нормативни актове в областта на застраховането и осигуряването;
- съдейства, участва, координира и/или подпомага за защитата на правата и законните интереси на лицата,
имащи право на застрахователно обезщетение или лицата имащи право на осигурителни вземания, като:
а/ оказва съдействие на лицата при необходимост от наемане на експерти за комуникацията им със
застрахователните компании, пенсионноосигурителните и здравноосигурителни дружества;
б/ оказва съдействие на лицата при необходимост от наемане на експерти за процесуалното
представителство при съдебни спорове със застрахователните компании, пенсионноосигурителните и здравноосигурителни дружества;
в/ оказва съдействие на лицата при необходимост от наемане на експерти в сферата на застраховането
и осигуряването за изготвяне на частни експертизи по повод на застрахователни събития;
г/ оказва съдействие на лицата при необходимост от наемане на експерти за извършването на
застраховател одит;
д/ оказва съдействие на лицата при необходимост от наемане на експерти за консултирането им
превантивно или за подготовката им за посрещане на евентуални щети при настъпване на застрахователни събития;
ж/ оказва съдействие на лицата при необходимост от наемане на експерти за консултиране на
пострадалите и увредени лица при формиране на застрахователни претенции по щети и последващото им изплащане от застрахователни компании;
з/ организира семинари, конференции и други форуми на регионално и национално ниво,
и/ както и други дейности във връзка със защитата на законните права и интереси на лицата, имащи
право на застрахователно обезщетение или лицата имащи право на осигурителни вземания;
- организира взаимодействието на членовете си с други неправителствени сдружения в сферата на
застраховането и осигуряването;
- създава собствена информационна система за събиране на правна, икономическа и техническа информация
в сферата на застраховането и осигуряването;
- създава при необходимост специализирани структури, звена и работни групи.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.13. По повод и за реализацията на целите си, предметът на дейност на БАЗО е:
- защита на правата и интересите на членовете си пред органите на централната и местната администрация, съответствие с решенията на органите на БАЗО;
- координация и обединяване на усилията на членовете по отделни въпроси от общ интерес;
- представителство на членовете пред съответните органи и лица в страната и чужбина в случаите на изрично упълномощаване;
- оказване на съдействие на членовете за създаване на благоприятни условия за развитие на тяхната дейност и за лоялна конкуренция, както и за уреждане на възникнали противоречия между тях;
- подготвяне и даване на становища по проекти на нормативни актове, които са свързани с застраховането и осигуряването или отнасящи се до тях;
- оказване на съдействие за обмяна на опит и информация между членовете на БАЗО и между тях и чуждестранни организации;
- извършване на допълнителна стопанска дейност, която е свързана с предмета на дейност на БАЗО, като приходът се използва за постигане на целите на БАЗО;
- осъществяване и на други дейности, разрешени от закона, които са свързани с реализацията на целите на БАЗО.

ЧЛЕНСТВО
Чл.14. /1/ В БАЗО може да членува всяко юридическо и дееспособно физическо лице, което споделя целите на БАЗО и приема този Устав. В работата на БАЗО могат да участват асоциирани членове без право на глас в Общото събрание. Асоциираните членове имат правата по чл.21, т.5 и т.8 и задълженията по чл.22. Участието на асоцииран член се допуска съгласно процедурата за приемане на нови членове. За прекратяване на участието на асоцииран член се прилагат разпоредбите за прекратяване на членство в БАЗО.
/2/ Приемането на нови членове на БАЗО се извършва с решение на Управителния съвет на БАЗО.

Чл.15. /1/ Процедурата за приемане на нови членове в БАЗО се открива при постъпване на писмена молба до Управителния съвет.
/2/ С молбата за приемане кандидатстващият член декларира, че приема Устава, принципите и целите на БАЗО.

Чл.16. Членството в БАЗО се придобива от датата на решението на Управителния съвет.

Чл.17. Членството в БАЗО се прекратява:
1. с едностранно волеизявление до БАЗО, отправено поне 1 /един/ месец преди датата на прекратяването;
2. с изключването на лицето;
3. при смърт на член;
4. с прекратяването на БАЗО;
5. при отпадане на лицето в предвидените от закона случаи.

Чл.18. /1/ Изключването на член на БАЗО се извършва с решение на Управителния съвет, в случаите, когато съответният член:
1. нарушава валидно взетите решения от Общото събрание;
2. извършва действия, които уронват доброто име и престижа на БАЗО;
3. нарушава други разпоредби на този Устав.
/2/ Предложение за изключване на член на БАЗО може да прави всеки член. Изключеният член има право писмено да възрази в едномесечен срок от уведомяването му срещу основанията за изключването, като в този случай Управителният съвет внася за разглеждане въпроса на следващото Общо събрание на членовете на БАЗО. Решението на Общото събрание относно изключването на член на БАЗО е окончателно.

Чл.19. /1/ Отпадането поради невнасяне установените встъпителна вноска, годишен членски внос и/или допълнителни имуществени вноски и системно неучастие в дейността, се констатира с решение на Управителния съвет на БАЗО. От датата на констатацията на Управителния съвет, съответният член се счита загубил членствените си права.
/2/ Във всички случаи на констатирано отпадане, съответният член следва да бъде писмено уведомен за взетото решение от Управителния съвет. Отпадналият член има право писмено да възрази срещу основанията на констатираното отпадане в едномесечен срок от уведомяването му, като в този случай Управителният съвет внася за разглеждане въпроса на следващото Общо събрание на членовете на БАЗО. Решението на Общото събрание относно отпадането на член на БАЗО е окончателно.

Чл.20. Във всички случаи на прекратяване на членството БАЗО не връща на прекратилия членството си, изключен или отпаднал член, направения членски внос за годината на прекратяването.

Чл.21. Членовете на БАЗО имат право:
1. да избират органите на БАЗО;
2. да участват в органите на БАЗО;
3. да участват в дейността на Общото събрание лично или изрично упълномощени от тях лица, които притежават необходимата компетентност за ефективно участие в работата на събранието;
4. да осъществяват контрол върху дейността на Управителния съвет на принципа на строгата отчетност;
5. да поставят на обсъждане въпроси и да търсят защита и съдействие по принципни проблеми, свързани с осъществяваната от тях дейност;
6. да внасят предложения за изменение и допълнение на Устава;
7. да внасят мотивирано предложение до Управителния съвет за изключване на член на БАЗО;
8. да бъдат информирани за дейността на БАЗО и да имат достъп до информационната му система;
9. да напуснат свободно БАЗО при условията на този Устав.

Чл.22. Членовете на БАЗО са длъжни:
1.да спазват Устава и да изпълняват решенията на органите на БАЗО;
2. да заплатят встъпителната вноска в размер на 5 /пет/ лева за членовете – физически лица или в размер на 30 /тридесет / лева за членовете – юридически лица; Учредителите внасят встъпителен членски внос в размер на 100 /сто / лева
3. да заплащат годишен членски внос в размер на 12 лева за членовете – физически лица и в размер на 60 /шестдесет/ лева за членовете – юридически лица, в случаите когато Общото събрание не е приело конкретен размер на членския внос за съответната финансова година. Асоциираните членове заплащат 1/3 от годишния членски внос;
4. да заплащат допълнителните имуществени вноски, в размер и срок, определени от Общото събрание;
5. да не използват по какъвто и да е начин членството си в БАЗО за постигане на цели, противоречащи на Устава;
6. да пазят доброто име на БАЗО;
7. да уведомяват незабавно БАЗО и при промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел.

ОРГАНИ НА БАЗО
Чл.23. Органи на БАЗО са:
1. Общото събрание на членовете;
2. Управителен съвет;
3. Председател на Управителния съвет;
4. Контролна комисия.

Чл.24. По решение на Управителния съвет за решаване на определени въпроси, могат да бъдат формирани постоянни или временни комисии или работни групи. В решението на Управителния съвет се определят детайлно задачите, срокът, както и съставът на комисията или работната група. В комисиите или работните групи могат да участват и лица, които не са членове на БАЗО.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл.25. /1/ Общото събрание е върховен орган на БАЗО и се състои от всички негови членове.
/2/ Заседанията на Общото събранието се ръководят от Председателя на Управителния съвет на БАЗО, който ръководи заседанията на събранието до закриването му. Секретар на Общото събрание на БАЗО е избрано от Общото събрание лице.

ПРАВА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл.26. /1/ Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава на БАЗО;
2. приема други вътрешни актове на БАЗО;
3. взема окончателно решение при възникнал спор относно изключването на член на БАЗО или констатирано от Управителния съвет отпадане на член на БАЗО;
4. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
5. избира Председател на Управителния съвет;
6. определя необходимостта и размера на възнаграждение на членовете на Управителния съвет;
7. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет;
8. взема решение за преобразуване или прекратяване на БАЗО;
9. приема основните насоки и годишна програма за дейността на БАЗО;
10. приема бюджета на БАЗО;
11. взема решения относно размера и дължимостта на встъпителните вноски, на членския внос и на имуществените вноски на членовете на БАЗО;
12. взема решения относно придобиване и разпореждане с недвижими имоти;
13. решава образуването на целеви фондове за финансиране на дейността на БАЗО, техните източници и начина на ползването им;
15. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
16. отменя решения на Управителния съвет на БАЗО, които противоречат на закона, на Устава или други актове, регламентиращи дейността на БАЗО;
17. взема и други решения, предвидени от закона или в този Устав.
/2/ Решенията на органи на БАЗО, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на БАЗО.
/3/ При условията на предходната алинея, Управителният съвет е длъжен в двумесечен срок да свика Общото събрание на членовете, с точка в дневния ред - разглеждане на въпроса относно оспореното от съответния член решение на органи на БАЗО.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл.27. /1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива.
/2/ Общото събрание може да се свиква в населеното място, в което се намира седалището на БАЗО и по искане на една трета от членовете на БАЗО. Ако в този случай Управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на БАЗО по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
/3/ Поканата за свикване на Общото събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
/4/ Поканата се изпраща до всеки от членовете и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на БАЗО, най-малко един месец преди насрочения ден.
/5/ Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на членовете от датата на обнародване на поканата или съответно изпращането на поканите за свикването му.
/6/ За заседанията на Общото събрание се изготвя списък на представените членове. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на събранието.

КВОРУМ
Чл.28. Общото събрание на членовете е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове на БАЗО. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.


ГЛАСУВАНЕ
Чл.29. /1/ Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
/2/ Решенията по чл.26, ал.1, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от Устава на БАЗО може да се вземат с явно или тайно гласуване. За гласуването на решенията по предходното изречение с тайно гласуване Общото събрание взема изрично решение и избира комисия по избор в състав – един председател и двама членове. Тайното гласуване се извършва с бюлетини. Начинът на гласуване се определя на всяко Общо събрание с явно гласуване.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
Чл.30. /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.
/2/ Решенията по чл.26, ал.1, т.1 и т.8 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите членове на БАЗО.
/3/ По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, Общото събрание не може да взема решения, освен ако присъстват всички членове и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъдени и решени.
/4/ За заседанията на Общото събрание се водят протоколи, в които се посочва:
1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря;
3. присъствието на членове на Управителния съвет, както и на лица, които не са членове на АСЕТИ;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.
/5/ Протоколът от заседание на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към протокола се прилага списъкът на представените на заседанието членове и документите по свикването на Общото събрание.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл.31. Управителният съвет е орган за оперативно управление на БАЗО.

Чл.32. /1/ Управителният съвет се състои от 9 /девет/ лица - членове на БАЗО.
/2/ Членовете на Управителния съвет се избират за срок до 3/три / години, като Общото събрание определя конкретната продължителност на мандата им.
/3/ Измежду членовете на Управителния съвет, Общото събрание на членовете с последващо гласуване избира Председател на Управителния съвет.

Чл.33. Управителният съвет:
1.представлява БАЗО пред трети лица, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
2. приема нови членове и изключва членове на БАЗО;
3. констатира отпадането на член на БАЗО;
4. предлага на Общото събрание приемането на изменения в Устава на БАЗО;
5. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
6. разпорежда се с имуществото на БАЗО при спазване изискванията на Устава;
7. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
8. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на БАЗО;
9. подготвя и внася в Общото събрание проект за програма за работата на БАЗО;
10. определя реда и организира извършването на дейността на БАЗО, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
11. взема решение за участие в други организации;
12. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на Общото събрание;
13. избира измежду членовете си Заместник-председател и Секретар на Управителния съвет.

ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.34. /1/ Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. При продължително отсъствие на Председателя, заседанията се ръководят от зам.председателя

/2/ Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.
/3/ Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
/4/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
/5/ Решенията на Управителния съвет се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите, а решенията по чл.33, т.2, т.3 и т.6 и чл.43, ал.2 - с мнозинство повече от половината от всички членове на Управителния съвет.
/6/ Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет с подписка

ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ И
СЕКРЕТАР НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл.35. /1/ Председателят на Управителния съвет:
1. ръководи работата на Управителния съвет;
2. насрочва заседанията на Управителния съвет и ги председателства;
3. по решение на Управителния съвет и след вписването му в съответния регистър на съда, представлява
БАЗО пред трети лица.
/2/ Заместник-председателят съдейства на Председателя на Управителния съвет при изпълнение на функциите му и го замества по право при продължително отсъствие.

/3/ Секретарят на Управителния съвет следи за изготвянето и съхраняването на документите на БАЗО.

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Чл. 36. /1/Контролната комисия е контролен орган на БАЗО.
/2/ Контролнита комисия се избира от Общото събрание
/3/ Контролната комисия се състои от Председател и двама членове.
/4/ Контролната комисия осъществява текущ контрол върху дейността на БАЗО и има следните правомощия:
1. следи за спазване на принципите, целите за развитието и управлението на БАЗО;
2. следи за законосъобразността и изпълнението на решенията на Управителния съвет съгласно закона и Устава;
3. следи за законосъобразното и целесъобразното изразходване на средствата на БАЗО
4. изготвя доклад до общото събрание при констатирани нарушения и предлага мерки за преустановяването им;
5. при констатирани нарушения поема инициативата за свикване на извънредно общо събрание;

6.представя пред общото събрание отчет за дейността си;
7. предлага на общото събрание да освободи от отговорност членовете на Управителния съвет.
/5/ Председателят или упълномощен от него член участва в заседанията на Управителния съвет със
съвещателен глас
.ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА НА БАЗО.
РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА И НАЧИНА НА ВНАСЯНЕ НА ВСТЪПИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ, ЧЛЕНСКИЯ ВНОС И ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ВНОСКИ
Чл.37. /1/ Дейностите на БАЗО се финансират от членовете му, от дарения или от други източници, разрешени от закона.
/2/ Въз основа на решение на Общото събрание на членовете, БАЗО ежегодно формира бюджет.
/3/ БАЗО не разпределя печалба между своите членове.
/4/ Разходите на БАЗО се извършват съобразно годишния бюджет.
Чл.38. Всеки новоприет член на БАЗО е длъжен в едномесечен срок от датата на приемането му за член, да внесе пълния размер на членския внос за годината на приемането му, когато е приет през първото шестмесечие на съответната година, и половината размер, когато е приет през второто шестмесечие на годината.

Чл.39. /1/ Членският внос се определя от Общото събрание за всяка финансова година. Членският внос е различен за членовете – юридически лица и членовете - физически лица. Асоциираните членове заплащат 1/3 от годишния членски внос.Членският внос се използва изключително за финансиране на дейността на БАЗО.
/2/ Членският внос се дължи в срок, определен от Общото събрание на членовете, приело бюджета за текущата година.

Чл.40. Общото събрание на членовете може да вземе решение за извършване на допълнителни имуществени вноски от членовете в полза на БАЗО, които да бъдат използвани за финансиране на изрично определени дейности.

Чл.41. БАЗО води счетоводство в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.

Чл.42. Върху всички забавени плащания към БАЗО, членовете дължат лихви, в размер на законната лихва върху сумата и за срока на забавата.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА БАЗО
Чл.43. БАЗО се прекратява:
1. по решение на Общото събрание и
2. в предвидените от закона случаи.

Чл.44. /1/ При прекратяване на БАЗО се извършва ликвидация.
/2/ Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.
/3/ Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на закона.

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ
Чл.45. Останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество на БАЗО се разпределя поравно между членовете.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Всички неуредени в този Устав въпроси се решават от органите за управление на БАЗО съобразно тяхната компетентност и в съответствие с действащото в Република България законодателство.

§2. Този Устав е приет на Учредителното събрание на БАЗО, проведено на 22 май 2012г. година в град София, ул. Аксаков № 16, ет. 3

ПАРТНЬОРИ

ИНТЕРВЮ

адрес:
гр. София
бул. „Аксаков” № 16

тел / факс:
02 981 02 51

тел:
02 986 40 79

0888 36 70 31

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Email:
Тема:
Съобщение: