FaceBook

ЧЛЕНСТВО

Чл.14. /1/ В БАЗО може да членува всяко юридическо и дееспособно физическо лице, което споделя целите на БАЗО и приема този Устав. В работата на БАЗО могат да участват асоциирани членове без право на глас в Общото събрание. Асоциираните членове имат правата по чл.21, т.5 и т.8 и задълженията по чл.22. Участието на асоцииран член се допуска съгласно процедурата за приемане на нови членове. За прекратяване на участието на асоцииран член се прилагат разпоредбите за прекратяване на членство в БАЗО.

/2/ Приемането на нови членове на БАЗО се извършва с решение на Управителния съвет на БАЗО.


Чл.15. /1/ Процедурата за приемане на нови членове в БАЗО се открива при постъпване на писмена молба до Управителния съвет.
/2/ С молбата за приемане кандидатстващият член декларира, че приема Устава, принципите и целите на БАЗО.
Чл.16. Членството в БАЗО се придобива от датата на решението на Управителния съвет


Годишният членски внос за физически лица е 12 лева.
Годишния членски внос за юридечески лица е 120 лева

ПАРТНЬОРИ

ИНТЕРВЮ

адрес:
гр. София
бул. „Аксаков” № 16

тел / факс:
02 981 02 51

тел:
02 986 40 79

0888 36 70 31

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Email:
Тема:
Съобщение: