FaceBook

ЦЕЛИ

ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

Чл.11. Основните цели на БАЗО са: 

- да подпомага своите членове при осъществяването на дейността им в сферата на застрахователната и осигурителната индустрия и да защитава техните права и интереси; 
- да повишава застрахователната култура на гражданите и популяризиране на продуктите на българския застрахователен и осигурителен пазар; 
- да представлява своите членове пред официалните държавни централни и местни органи, институци, неправителствени организации;

- да съдейства на своите членове при неоснователни откази за изплащане на застрохователни обезщетения и предпазване от застрахователни измами към застрахователните дружества..

Чл.12. За постигане на целите си БАЗО:
- съгласува интересите на своите членовете при осъществяваната от тях дейност;
- защитава правата и интересите на своите членове пред съответните органи на централната и местна власт, 
обществени организации и други лица;
- изготвя мотивирани и обосновани становища по проекти за нормативни актове в областта на 
застраховането и осигуряването;
- съдейства, предлага, участва в разработването и обсъждането на стратегии, предложения и проекти за 
изменения и допълнения на нормативни актове в областта на застраховането и осигуряването; 
- съдейства, участва, координира и/или подпомага за защитата на правата и законните интереси на лицата, 
имащи право на застрахователно обезщетение или лицата имащи право на осигурителни вземания, като:
а/ оказва съдействие на лицата при необходимост от наемане на експерти за комуникацията им със 
застрахователните компании, пенсионноосигурителните и здравноосигурителни дружества; 
б/ оказва съдействие на лицата при необходимост от наемане на експерти за процесуалното 
представителство при съдебни спорове със застрахователните компании, пенсионноосигурителните и здравноосигурителни дружества; 
в/ оказва съдействие на лицата при необходимост от наемане на експерти в сферата на застраховането 
и осигуряването за изготвяне на частни експертизи по повод на застрахователни събития;
г/ оказва съдействие на лицата при необходимост от наемане на експерти за извършването на 
застраховател одит; 
д/ оказва съдействие на лицата при необходимост от наемане на експерти за консултирането им
превантивно или за подготовката им за посрещане на евентуални щети при настъпване на застрахователни събития;
ж/ оказва съдействие на лицата при необходимост от наемане на експерти за консултиране на 
пострадалите и увредени лица при формиране на застрахователни претенции по щети и последващото им изплащане от застрахователни компании;
з/ организира семинари, конференции и други форуми на регионално и национално ниво, 
и/ както и други дейности във връзка със защитата на законните права и интереси на лицата, имащи 
право на застрахователно обезщетение или лицата имащи право на осигурителни вземания;
- организира взаимодействието на членовете си с други неправителствени сдружения в сферата на 
застраховането и осигуряването;
- създава собствена информационна система за събиране на правна, икономическа и техническа информация 
в сферата на застраховането и осигуряването;
- създава при необходимост специализирани структури, звена и работни групи.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.13. По повод и за реализацията на целите си, предметът на дейност на БАЗО е:
- защита на правата и интересите на членовете си пред органите на централната и местната администрация, съответствие с решенията на органите на БАЗО;
- координация и обединяване на усилията на членовете по отделни въпроси от общ интерес;
- представителство на членовете пред съответните органи и лица в страната и чужбина в случаите на изрично упълномощаване;
- оказване на съдействие на членовете за създаване на благоприятни условия за развитие на тяхната дейност и за лоялна конкуренция, както и за уреждане на възникнали противоречия между тях; 
- подготвяне и даване на становища по проекти на нормативни актове, които са свързани с застраховането и осигуряването или отнасящи се до тях;
- оказване на съдействие за обмяна на опит и информация между членовете на БАЗО и между тях и чуждестранни организации;
- извършване на допълнителна стопанска дейност, която е свързана с предмета на дейност на БАЗО, като приходът се използва за постигане на целите на БАЗО;
- осъществяване и на други дейности, разрешени от закона, които са свързани с реализацията на целите на БАЗО.

ПАРТНЬОРИ

ИНТЕРВЮ

адрес:
гр. София
бул. „Аксаков” № 16

тел / факс:
02 981 02 51

тел:
02 986 40 79

0888 36 70 31

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Email:
Тема:
Съобщение: